Actividades

Debido á situación actual xerada polo covid-19, as persoas maiores víronse obrigadas a utilizar medios telemáticos para relacionarse coas distintas administracións. Na maioría dos casos, é un camiño descoñecido para eles e fanos depender de terceiros para os trámites diarios. Neste sentido, esta acción pretende dar apoio en actividades como:

– Creación e xestión de direccións electrónicas.

– Uso de dispositivos “Smartphone”.

– Xestión da páxina web e aplicación do Servizo Galego de Saúde como medio de solicitude e consulta de citas, certificados e/o informes.

Dentro deste tipo de accións incluiríanse todas as actividades destinadas ao asesoramento e apoio no acceso aos recursos dispoñibles tales como:

– Orientación sobre o recoñecemento da situación de dependencia así como asesoramento sobre a solicitude dos servizos de atención incluídos na lei de dependencia.

– Información sobre os trámites e prestacións de recoñecemento do grao de discapacidade así como remisión aos axentes sociais pertinentes para a súa solicitude, modificación ou requirimento.

– Orientación en procesos de modificación de capacidade.

– Asesoramento na xestión de trámites ante a Seguridade Social referentes á situación de invalidez, e os distintos tipos de pensións a percibir.

– Asesoramento na xestión de trámites de interese para os/as asociados/as (viaxes IMSERSO, programas de termalismo, bono social electricidade, etc.).

Estas actividades serían realizadas de maneira individual e a pedido dos beneficiarios, por un animador sociocultural de 09:30 a 13:30 de luns a venres.

A impartición destas clases pretende fomentar a formación e a creatividade nas persoas maiores. Ademais, promove a adquisición de novos intereses e afeccións como medio para alcanzar un maior grao de benestar; fomentando a interrelación entre os participantes así como un maior sentimento de logro.

Estas clases serán impartidas por un artista durante dúas hora unha vez por semana.

Na liña da actividade anterior, o obxecto desta actividade, é o fomento das relacións interpersoais así como a adquisición de novos intereses.

Este club de lectura será facilitado por un animador sociocultural e realizarase en dous grupos, cunha sesión semanal dunha hora para cada grupo.

O obxectivo desta actividade é a estimulación cognitiva das persoas maiores como medio para conseguir un envellecemento activo. Este tipo de actividade permite previr situacións de deterioración cognitiva así como retardar o proceso en casos nos que xa está presente.

Estes talleres realizaranse en sesións dunha hora unha vez por semana e serán impartidos por un psicólogo especialista en xerontoloxía clínica.

O obxectivo desta actividade é previr o illamento social que adoitan experimentar as persoas maiores, ofrecendo un espazo de lecer no que relacionarse e compartir afeccións. Sería un espazo aberto no que os participantes puidesen elixir libremente as actividades para realizar, sempre co apoio e dinamismo dun animador sociocultural.

Organizaranse conferencias que aborden temas de interese para as persoas maiores que o soliciten. Para a realización destas xornadas contarase coa colaboración de expertos en cada tema.

Este tipo de actuacións inclúe excursións a pobos e localidades da xeografía galega para fomentar a práctica de actividade física así como o coñecemento de lugares representativos de Galicia. Estas actividades realizaranse cunha frecuencia dunha excursión ao mes.

Nestas actividades visitaranse de forma guiada museos, exposicións e outros lugares de interese cultural para achegar ás persoas maiores ao coñecemento da arte e a cultura da súa comunidade.

Neste apartado inclúense diferentes actividades para achegarnos aos nosos colaboradores, informando, asistindo e participando en diferentes eventos dirixidos ás persoas maiores, promovendo e defendendo os seus dereitos fronte a diferentes organizacións:

– Difusión de campañas realizadas por outras entidades como a UDP Nacional, Obra Social La Caixa, iniciativas do Concello da Coruña.

– Acompañamento e seguimento das persoas vinculadas á entidade. Esta actividade consiste no contacto telefónico regular coas persoas asociadas para previr o illamento social e fomentar a participación nas actividades da entidade e a comunidade en xeral.

– Representación das persoas asociadas ante as distintas institucións.

– Celebración de reunións e asembleas.

– Actividades de difusión do proxecto a través da web da entidade, notas de prensa, revista propia “O Veterano”…

– Comidas de confraternidade.

Comments are closed.